Wijzig de taal naar Nederlands!  Nederlands Switch the language to English!  English
Over Projectscope

Het bedrijf Projectscope is dienstverlener op het gebied van projectmanagement en is in mei 2008 gestart door Gertjan Wijdenes. Het vak van projectmanager heeft Gertjan geleerd in dienst van KPN (1996 -2008) en de laatste 5 jaren is deze ervaring toegepast binnen programma's bij de Overheid.

Visie & doelstellingen

Innoveren en veranderen hoort bij een goede bedrijfsvoering. Verandering moet altijd verbetering opleveren, zowel voor de klanten als voor het betrokken bedrijf! Om deze veranderingen in goede banen te leiden worden projecten en programma's ingericht naast de reguliere bedrijfsactiviteiten. Projectscope levert u de persoon, die professioneel leiding geeft aan projecten of programma's. Projectscope neemt u als opdrachtgever de zorgen uit handen om de noodzakelijke veranderingen in bedrijfsprocessen, bedrijfsgegevens, bedrijfssystemen en bedrijfsorganisatie integraal dus in samenhang te ontwikkelen en in te voeren in uw organisatie: smart business project management.

Aanpak

Projectscope baseert de aanpak altijd op de "best practises" van de methodieken Prince2™ en MSP. Afhankelijk van de opdracht wordt een maatwerk aanpak gedefinieerd, die past bij de situatie en de bedrijfsstandaarden. De overeengekomen aanpak wordt in het Plan van Aanpak beschreven. Deze aanpak is succesvol zodra het belangrijke 'waarom' vastgesteld is: wat is het business doel dat bereikt moet worden en welke uitdagingen moeten hiertoe aangegaan worden?

WAT: welke verandering is nodig om het gewenste businessdoel te bereiken?

Een van de belangrijkste succesfactoren bij mijn projecten is het afbakenen, het bepalen van de scope van het project. Deze scoping voer ik uit bij de projectdefinitie, in overleg met de opdrachtgever en in aansluiting op de bedrijfsdoelstellingen en noodzakelijke prioriteitsstelling. Uitgaande van de projectdoelen is de projectscope mede bepalend voor de projectdeliverables, die veelal in verschillende fasen opgeleverd gaan worden.

Resultaat: de goede activiteiten.

HOE: op welke manier moeten de gedefinieerde activiteiten worden uitgevoerd?

Standaard methodieken als Prince2™ en MSP (Managing Successful Programs) zijn de leidraad voor de uitvoering van het project of het programma. Ik ben als projectmanager verantwoordelijk voor de juiste vertaalslag van methodieken naar de context van de opdracht, zodat de aanpak optimaal is. De standaard methodiek mag immers nooit een doel worden, het blijft een bruikbaar middel.

Resultaat: de goede activiteiten met de juiste aanpak.

WIE: de beste resources

Het bereiken van de vastgestelde projectdoelen kan alleen met de juiste mensen en expertises. Als projectmanager heb ik ervaring in het inrichten van het "winning team": opdrachtgever, stuurgroep, projectmanager, projectteam (incl. materiedeskundigen) en leveranciers. Vervolgens een adequate communicatie- en besluitvormingsstructuur en dan aan de slag. Mijn ervaring is dat ik in staat ben om op een coachende manier het team te stimuleren en te motiveren zodat het team de gestelde doelen ook daadwerkelijk behaalt.

Resultaat: de goede activiteiten met de juiste aanpak en de beste mensen.

Kritische Succes Factoren

Kritische Succes Factoren voor Programmamanagement of Projectmanagement

Resourcing: projectresources zijn allesbepalend maar schaars en veelal niet makkelijk vervangbaar of uitwisselbaar. Toekenning van resources is gebonden aan tijd: de afspraak geldt voor de toegewezen periode. Bij verandering van de activiteitenplanning door herplanning of bij onverwachte onbeschikbaarheid van resources door bijv. ziekte of hogere prioriteit (bijvoorbeeld operationele storing!) is de geplande resource niet beschikbaar wanneer het project dit vereist.

Prioriteit: de planning is gebaseerd op een bepaalde prioriteit en bijbehorende beschikbaarheid van resources; door nieuwe ontwikkelingen kan de prio wijzigen. De valkuil is dat de impact niet wordt doorvertaald in nieuwe activiteitenplanning en tijdslijnen.

Besluitvorming: realistische inschatting van benodigde doorlooptijd ten behoeve van besluitvorming door projectgroep, opdrachtgever, stuurgroep en eventuele hogere beslisorganen.

Scoping: afwijken van de oorspronkelijke afbakening, geen wijzigingsvoorstel en -beheer maar (goedbedoelde) uitbreiding van scope: dat doen we er ook even bij, is belangrijk volgens opdrachtgever of ontvangende organisatie. Managen van de scope is cruciaal voor het bereiken van uw programma- of projectdoel.

Implementatie: overdracht project aan operationele organisatie: kennisoverdracht, kennis zit bij mensen in projectorganisatie, kan niet landen oftewel overgedragen worden bij gebrek aan beschikbare resources in operationele organisatie.

Externe factoren zijn ook cruciaal voor het slagen van het project, bijvoorbeeld leveranciersmanagement: het managen van de leveranciers bij de totstandkoming van contracten (inkoop, service, ed), outsourcing van business activiteiten of applicaties, projectopdrachten en releasemanagement.